به تازه نفسان کویر موتور خوش آمد میگویم
با دو محصول کویر موتور در خدمت شماهستیم 

T1 - 125 CC


----------------------------------------

T2 - 248 CC