با تشکر از شرکت جهانرو به علت دادن سالنامه به تیم موتور بازان