قیمت روز پالس . اپاچی . بنللی . هیرو


پالس 220 : 7 ملیون
اونجر220 : 6800ملیون
پالس 180 : 5900ملیون
پالس 200 ان اس : 8600ملیون
پالس 135 : 4600ملیون
پالی 200 ار اس : 10800ملیون
هیرو هانک 150 : 5 ملیون
اپاچی 180 : 6 ملیون
اپاچی 160 : 5 و نیم ملیون
اپاچی 150 : 5  ملیون
روان ار وی 200 : 6500  ملیون

اما بنلی ها

150 فقط بود : سفیدش 4300 و مشکیش 4400

250 تک سیلندر و گفتن 9 م و هفته ای دیگه میاد بازار

و 250 دوسیلندرش 15500 گفتن و دو ماه دیگه میاد بازار