قیمت روز موتور سیکلت 1/4/1395

همتاز 150سی سی 2میلیون700 یک مدل

رینگ اسپرت 2میلیون800

همتاز 200 3میلیون 200 رینگ اسپرن دزدگیر دار

همتاز ویو 3میلیون 600

همتاز شکاری 200 4ملبیون

همتاز شکاری 150 3ملیون 600

احسان شکاری 3ملیون 500

کبیر شکاری 3ملیون 500

پانیک 4میلیون300

تی وی اس تیگو 5میلیون400

آپاچی 180 5میلیون900

اپاچی 160 5میلیون600

اپاچی 150 5میلیون400

بنللی دو سیلندر 17میلیون

بنللی تک سیلندر 9میلیون 450

بنللی 150 4میلیون 650

پالس ان اس200 8میلیون400

پالس 150 6میلیون300

احسان 125سی سی 2میلیون 200

احسان 150 2میلیون 650

کویر 125 سی سی 2میلیون 400

کویر 150سی سی 2میلیون 900

ویو سحر 3میلیون 500

ویو کریستال 2میلیون 800

ویو ناتالی 4میلیون

فلات دی تی 200 4میلیون 500

جترو ایکس ال 3میلیون 600

فلات 250 7میلیون

روان 200 6میلیون 100

نامی کیوم ام (طرح روان) 5میلیون 700

جترو 200 (طرح روان ) 5میلیون 900

متین 200 (طرح روان ) 6میلیون

نامی زد وان 5میلیون

ازما 125سی سی 1میلیون 700

فلات 200سی سی 6میلیون

تکتاز 125سی سی 1میلیون 950

تکتاز 150 2میلیون 600

احسان 200سی سی 2میلیون 900

شهاب 200سی سی 2میلیون 950

پیشتاز 125 2میلیون

پیشتاز 150 2میلیون 600