موتور سیکلت متین 200

غولی برای 200 ها !

به پوسته و ساختار موتور دقت کنید 

بزودی