آیا برای موتورسیکلت خود اسم انتخاب کردید؟!
موتور مگ : آیا برای موتورسیکلت خود اسمی انتخاب کرده اید؟این اسم زنانه یا مردانه است؟اگر جواب شما مثبت است پس تنها نیستید.یکی از موتورسواران خوش ذوق برای اسم موتورسیکلت سوزوکی خود اسم سوزی و موتورسوار دیگر برای موتورسیکلت بون ویل خود اسم بانی را انتخاب کرده است.اینکه بعضی موتورسیکلت ها اسم مرد یا زن دارند,دلیل خاصی ندارد.گاه خود موتورسیکلت ,سوارشدن بیشتر زنان یا مردان,رنگ موتورسیکلت و سبک یا سنگین بودن آن نوع جنس اسم را تعیین می کند.