رفتن به سرکار دریک هفته فقط با موتورسیکلت

اگر تنها ده درصد از ماشین ها کاسته و جای آن را موتورها یا اسکوترها بگیرند منافع بسیاری برای همه وجود خواهد داشت.از نتایج این کار بیشتر شدن فضای پارک است.چون حجم موتور از ماشین کمتر است فضای پارک کمتری احتیاج خواهد داشت.معمولا فضای پارک سه عدد موتورسیکلت برابر با یک ماشین است و اگر ده درصد از ماشین ها کم شود مشکل جای پارک بهبود پیدا می کند.یکی از دلایل دیگر کمتر شدن استرس برای رسیدن به سر کار است.بنابر تحقیقات موتورسواران شاد تر هستند.دلیل دیگر کاهش هزینه ها می باشد.یک موتورسیکلت خرج کمتری نسبت به ماشین دارد.این کاهش هزینه هم برای خود شخص و هم دولت است.حال تصور کنید تعداد ماشین ها کمتر شود آن موقع هزینه ها بسیار پایین می آید.دلیل آخر کمتر شدن میزان ترافیک است.بنابر تحقیقات انگلیسی ها در سال ۳۲ ساعت را در ترافیک مشغول نگاه کردن به ماشین جلویی می باشند.