مشخصات تریل جدید کویر موتور مدل تی 2 
با ماهمراه باشید