تماشا کنید :  درگ پالس ان 150سی سی و سوزوکی جیکسر 150سی سی