مراسم افتتاحیه فروشگاه مرکزی پیشتاز موتور در تهران