افتتاحیه مدرسه عزیزی توسط کمپانی کثیر موتور
با همراه باشید